Ethische code van zoekmachine optimalisatie (SEO)


SEO code of ethicsDe discussie van een ethische code is als een discussie over politiek of religie: een verhaal heeft meer dan twee kanten, alle partijen hebben hun eigen mening en ze zullen het uiteindelijk maar zelden eens worden over een gemeenschappelijk doel. De meeste aanbieders van SEO diensten begrijpen deze ethiek, maar lang niet iedere SEO specialist opereert volgens “veilige SEO-normen”.
Te veel aanbieders van SEO-diensten hebben de neiging de ethische principes te omzeilen door zich eenzijdig te richten tot surfers, tot zoekmachines of tot klanten (allen in de perfecte mix is aanvaardbaar). Meestal is het excuus “het doel heiligt de middelen” om op die manier een aantal ethische principes aan de kant te zetten en ze naar hun behoeften aan te passen. Deze site mag niet oordelen, maar vermeld slechts het voor de hand liggende.

Eerlijke SEO

Indien alle betrokken partijen er naar streven, informatie zoekenden (surfers) relevante en uitstekende informatie op een gemakkelijk toegankelijke manier beschikbaar te stellen en als aanbieders van SEO diensten contractueel verplicht worden om klanten bij het verbeteren van hun site positie in zoekmachines  te helpen, houden wij (en allen die naar deze pagina linken) ons vrijwillig aan de onderstaande ethische normen van SEO.

Geen schade toebrengen

Geen aanbieder van SEO-diensten mag zijn klanten met opzet schade toebrengen. Dit houdt het voortschrijdend gebruik van iedere technologie of iedere procedure (zonder de nodige voorzichtigheid) in, dat uitsluiting van de klant-website uit zoekmachines of de functionaliteit van de klant-website beperkt.  Als de naleving van de richtlijnen voor specifieke pagina’s onduidelijk of vaag is, moet het probleem met behulp van de Robots Exclusion Standard worden voldaan.  (Opmerking redacteur: dat wil zeggen, bepaalde pagina’s moeten worden “verborgen” voor directories of zoekmachines)

Geen richtlijnen negeren

Geen aanbieder van SEO-diensten mag opzettelijk de door zoekmachines of directories bekendgemaakte en uitgevoerde richtlijnen negeren. Indien de regels en richtlijnen veranderen (zoals vaak gedaan wordt), moet de aanbieder van SEO-diensten onmiddellijk actie ondernemen om te voldoen aan de gewijzigde richtlijnen en regels.  Dit geldt voor alle klanten.  Als regels en richtlijnen onduidelijk zijn, zal de aanbieder van SEO-diensten voor de verduidelijking en wachten op de goedkeuring van de zoekmachine(s), voordat hij potentieel schadelijke technologieën of procedures zal gebruiken.

Niet misleiden

Geen aanbieder van SEO-diensten mag gebruikers bewust misleiden, beledigen of hem of haar schade toebrengen. Alle personen die gebruik maken van een zoekmachine, die naar de website leidt mag niet misleid worden door informatie, die aan de zoekmachine aangeboden zal worden.  Ze mogen ook tijdens het bezoek aan de website van een klant niet worden beledigd of  anderszins beschadigd worden.  Dit omvat technieken als “bait and switch” waar de website van de klant geoptimaliseerde zoekwoorden bevat welke niet significant aanwezig zijn en geen duidelijke relatie met de geoptimaliseerde zoekwoorden hebben, of mogelijk de bezoekers beledigt.

Niet opzettelijk de wet overtreden

Geen enkele aanbieder van SEO diensten mag opzettelijk wetten overtreden. Dit omvat opzettelijke en bewuste inbreuk op auteursrechten, handelsmerken, merken en de schending van de staats-of internationale wetten met betrekking tot “spammen”.

Geen website vervalsen

Geen enkele aanbieder van SEO-diensten mag de inhoud van de klant website vervalsen. Dit omvat de praktijk van “cloaking”. Hierbij worden voor de verschillende gebruikers verschillende versies van webpagina’s weergegeven. Tenzij de informatie alleen is veranderd in de specificaties en behoeften van de verschillende browsers, gevoeligheid voor regionale factoren zoals taal of productspecifieke behoeften.  In het algemeen moet de webserver reageren op alle verzoeken om een specifieke URL met dezelfde HTML-code.

Geen werk van anderen als eigen betitelen

Geen enkele aanbieder van SEO-diensten mag ten onrechte het werk van anderen als zijn eigen betitelen of uitgeven. Dit omvat, werken van anderen gedeeltelijk of volledig te gebruiken en als zijn eigen werk uit te geven.  De aanbieder van SEO diensten zal nooit zonder voorafgaande toestemming van de oorspronkelijke eigenaar letterlijke kopieën van andermans werken maken (in plaats van eigen origineel werk te leveren).

Geen onjuiste weergave van ...

Geen enkele aanbieder van SEO diensten mag zijn of haar vaardigheden genoten onderwijs, opleiding, kwaliteit van serviceverlening, certificeringen, commerciële partnerschappen, technische apparatuur en expertise tegenover derden onjuist weergeven.
Dit omvat kwantificeerbare uitspraken met betrekking tot tijdschema’s voor projecten, behaalde resultaten in het verleden, middelen van het bedrijf (personeel, apparatuur en eigen producten), en literatuurlijsten. Garanties moeten worden beperkt tot punten waarop de leveranciers van SEO-diensten invloed hebben.

Bij belangenconflict: eerst informeren

Geen leverancier van SEO-diensten mag een belangenconflict toelaten zonder eerst alle belanghebbende partijen te informeren.
Dit houdt in dat de advisering van een klant tegenover een andere klant met betrekking tot concurrerende zoektermen te adviseren, omdat deze meer persoonlijk voordeel aan de aanbieder van SEO-diensten betekent. Alle klanten worden gelijk behandeld en iedere klant zal hetzelfde, best mogelijke gebruik in de optimalisatie te deel vallen.

Geen onrealistische verwachtingen wekken

Geen enkele aanbieder van SEO diensten mag onrealistische verwachtingen van de klant wekken. Dit houdt in dat, indien een aantal klanten dezelfde zoektermen in overweging nemen maar elkaars concurrenten zijn, de verwachting te wekken door de SEO specialist dat zij allen een top positie in de zoekmachines kunnen bereiken. Het omvat ook de belofte dat resultaten (rekening houdend met de techniek van de zoekmachines, site van de klant en de concurrentie) worden bereikt in een onrealistisch tijdsbestek.

Oplossingen bieden

Alle aanbieders van SEO-diensten moeten hun klanten de mogelijkheid bieden voor interne en externe oplossingen in geval van een geschil.
Dit houdt tevens in dat telefoonnummers en adressen op gemakkelijk toegankelijke pagina´s van de aanbieder van SEO diensten, links naar externe conflictbemiddelaars op de site van de aanbieder van SEO-diensten en het gebruik van contracten die passages voor geschillencommissies bevatten.

Vertrouwelijkheid en anonimiteit van de klant

Alle aanbieders van SEO diensten zijn gehouden aan vertrouwelijkheid en anonimiteit van hun klanten ten aanzien van vertrouwelijke informatie en items, die de aanbeveling van de klant betreffen, te beschermen.
Alle medewerkers van de aanbieder van SEO diensten zijn verplicht informatie over klanten die niet vrij toegankelijk is, te beschermen. De aanbieder van SEO-diensten zal geen succesverhalen publiceren, logo’s van de klanten, persberichten en ander materiaal gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant.

Rankings behouden of verbeteren

Alle aanbieders van SEO diensten zullen hun best doen om de rankings van klanten in de zoekmachines te behouden of te verbeteren.
Klanten sluiten een overeenkomst met de leverancier van SEO-diensten om tegen betaling de ranking in zoekmachines te behouden of te verbeteren. De aanbieder van SEO-diensten heeft aldus de taak om door middel van geschikte en toegestane technologiën en procedures de ranking van de website behorende aan de klant te behouden en te verbeteren met inachtneming van de veranderende zoekmachine technologiën, veranderende concurrentiesituaties en veranderingen en eisen van de website van de klant.